Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 56

54
abc specjalisty
warsztat architekta
fasady elementowe
budynek Kampus Reynaers w belgijskim mieście Duffel,
o powierzchni użytkowej 3500 m
2
, którego fasadę zreali-
zowano w systemach: CW 60-SC (
Structural Clamped
) oraz
strukturalnym elementowym CW 86-EF/SG [6] (fot. 5–9).
Podnoszenie elementów z poziomu gruntu przy pomocy
żurawia oraz ich stabilizacja odbywały się przy asekuracji
drugiej grupy montażystów, znajdujących się na podnośniku
koszowym, tzw. zwyżce. Produkcję segmentów i ich moco-
wanie można prześledzić również na filmie zamieszczonym
w serwisie YouTube. Wśród polskich obiektów, w któ-
rych użyto systemów fasad elementowych firmy Reyners
Aluminium, jest wyróżniający się oryginalnym zadaszeniem
Terminal Pasażerski Portu Lotniczego we Wrocławiu (fot. 15).
Inna realizacja – fasada o niewielkiej powierzchni – to wyko-
nana w systemie MS część elewacji budynku firmowego
Aliplast w Lublinie (fot. 10–14). Do podnoszenia segmentów
użyto tutaj niewielkiego żurawia mobilnego.
Fasady elementowe – przykłady realizacji
Jak już wspomniano montaż fasad elementowych nie wymaga
użycia rusztowań elewacyjnych. Segmenty podnoszone są na
zawiesiach z zastosowaniem poziomej belki montażowej bez-
pośrednio z poziomu gruntu lub najpierw transportowane na
daną kondygnację, a następnie „wyciągane” z wnętrza budyn-
ku poza jego obrys, umieszczane w położeniu projektowym
i mocowane. W obu przypadkach monterzy pracują z pozio-
mu danej kondygnacji. Podnoszenie odbywa się za pomo-
cą żurawi wieżowych lub wciągarek przytwierdzonych do
konstrukcji budynku. Sposoby mocowania mogą być różne,
najczęściej używa się konsoli mających możliwość rektyfikacji
położenia elementów w trzech kierunkach.
Różne sposoby produkcji, montażu i mocowania fasad ele-
mentowych można prześledzić na dostępnych w sieci krót-
kich filmach prezentowanych przez producentów lub wyko-
nawców. Ciekawym przykładem jest czterokondygnacyjny
15.
Terminal Pasażerski Portu
Lotniczego im. Mikołaja
Kopernika we Wrocławiu; projekt:
JSK Architekci; w fasadzie wyko-
rzystano systemy firmy Reynaers
Aluminium, m.in. CW 65-EF oraz
CW 60-HL, fot. Shutterstock
15
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...68
Powered by FlippingBook