Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 60

warsztat architekta
58
i wymagań użytkownika. Drugie natomiast są rozwiązaniem
bardziej zaawansowanym, gdyż umożliwiają dowolne ste-
rowanie położeniem profili osłonowych w zakresie 0–90
°
.
Pozwala to na lepszą kontrolę światła.
Łamacze światła pełnią również funkcję estetyczną.
Odpowiednie rozmieszczenie „żyletek” na fasadzie budynku
znacznie wzbogaca architektonicznie jego bryłę oraz doda-
je obiektowi lekkości i specyficznego charakteru. Używa
się ich również do maskowania urządzeń technicznych, co
w dużym stopniu wpływa na poprawę estetyki architektury.
Refleksole
To zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne fasad budynków
o dużych powierzchniach przeszkleń. Nie przepusz-
czają promieniowania UV oraz stanowią dobrą ochro-
nę przed nadmierną ilością promieni słonecznych, co
umożliwia utrzymanie stałej, komfortowej temperatury
rozmieszczenie na fasadach budynków są nieraz uznawa-
ne za drugą skórę elewacji. Głównym zadaniem łamaczy
światła (nazywanych również instalacją z pionowych lub
poziomych żaluzji wielkogabarytowych) jest rozproszenie
światła oraz redukcja dostępu promieni słonecznych do
pomieszczeń. Stosując je w sposób pasywny lub aktywny,
ograniczamy przegrzewanie się budynku do minimum,
a także zapobiegamy oślepieniu użytkowników obiektu
bezpośrednim światłem słonecznym padającym z zewnątrz
lub odbitym z sąsiednich inwestycji.
W zależności od potrzeb i usytuowania obiektu mogą
być one montowane jako elementy stałe lub ruchome
(obrotowe). Te pierwsze to malowane proszkowo profile
aluminiowe o przekroju soczewki, które mocuje się
do elewacji budynku za pomocą systemowych słupków
i wsporników. Mogą być instalowane pod różnymi kąta-
mi w zależności od kąta padania światła oraz potrzeb
3
2, 3.
Wydziały filologiczne
Uniwersytetu Warszawskiego na
Powiślu w bezpośrednim sąsiedztwie
BUW-u; w podwójnej fasadzie zain-
stalowano Refleksol R125 marki SELT,
fot. Selt Sun Protection Systems
2
słońce pod kontrolą
abc specjalisty
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68
Powered by FlippingBook