Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 59

warsztat architekta
57
w nich przebywających. Przegrzewanie się budynku dra-
stycznie obniża poziom komfortu pracy, a co za tym
idzie – maleje efektywność oraz wydajność pracowników.
Wysoka temperatura, a także odblaski powodowane przez
światło padające bezpośrednio na monitor komputerowy
pogarszają widoczność obrazu oraz wywołują szybkie
zmęczenie wzroku. Optymalnym rozwiązaniem takiego
problemu jest zastosowanie osłon przeciwsłonecznych,
których obecność wprowadzi do wnętrza światło odbite
i rozproszone oraz zapobiegnie nadmiernemu nagrzewa-
niu się pomieszczeń.
Łamacze światła
We współczesnej architekturze (głównie w obiektach uży-
teczności publicznej i budynkach biurowych) ogromną popu-
larnością cieszą się pionowe i poziome elementy zacienia-
jące nazywane „żyletkami”. Z uwagi na ich ekstensywne
słońce
abc specjalisty
Ochrona budynków przed słońcem to jeden z klu-
czowych aspektów, z którymi architekci muszą się
zmierzyć podczas procesu projektowania elewacji.
W polskich warunkach geograficznych największe
zyski energetyczne wynikające z nasłonecznienia
przypadają od strony południowej. Nieuwzględnienie
w projekcie zewnętrznych elementów chroniących
może skutkować przegrzewaniem się budynku
latem oraz zwiększonymi nakładami finansowy-
mi na instalacje regulujące temperaturę. Z kolei
w okresach chłodnych należy ograniczyć zacienianie,
aby umożliwić maksymalne korzystanie z pasywnych
zysków promieniowania słonecznego.
W obiektach użyteczności publicznej i biurowych niezwykle
istotne jest, aby nadmierne promieniowanie słoneczne
w pomieszczeniach nie wpływało negatywnie na pracę osób
Dominika Nguyen
architekt, absolwentka
WA PW, interesuje się
budownictwem zrów-
noważonym i nowoczes-
nymi technologiami wspo-
magającymi efektywną
eksploatację budynków;
doświadczenie projektowe
zdobywała podczas pracy
nad projektami obiektów
energooszczędnych
i pasywnych
1
1.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Oświęcimiu – Galeria Książki;
z zamontowanymi na fasadzie
łamaczami światła; autorem pro-
jektu jest Pracownia Susuł & Strama
Architekci s.c, fot. Susuł & Strama
Architekci s.c.
pod kontrolą
Dominika Nguyen
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68
Powered by FlippingBook