Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 66

warsztat architekta
64
abc specjalisty
wracają do fazy neutralnej (stanu przeźroczystości). Obecnie
materiały smart nie mają jeszcze szerszego zastosowania
w budownictwie z uwagi na ograniczenia związane z gaba-
rytami modułu szklenia, brakiem płynności zmiany koloru
oraz stosunkowo długim czasem reakcji. Na szczęście dyna-
miczny rozwój inżynierii materiałowej dosyć optymistycznie
nastawia projektantów do kolejnych produktów, których
użycie będzie możliwe przy projektowaniu fasad budynków.
Wybór osłony przeciwsłonecznej
Projektowanie systemów zacieniających powinno być
dostosowane zarówno do indywidualnych potrzeb dane-
go obiektu, jak i jego użytkowników. Przy doborze roz-
wiązań elewacyjnych ważne jest, aby typ osłon dopasować
do:
funkcji oraz zamierzonego efektu wizualnego budynku,
usytuowania obiektu względem stron światła,
charakteru sąsiadującej zabudowy, stanowiącej kontekst
dla architektury,
nakładów finansowych inwestora.
Podane w niniejszym artykule materiały i rozwiązania
wykorzystywane jako osłony przeciwsłoneczne mają wiele
zalet, ale też i wad. Zewnętrzne systemy zacieniające
bezpośrednio ingerują w wygląd elewacji, co może być
traktowane jako pewnego rodzaju mankament. Zielone
fasady oraz szklenie przeciwsłoneczne są przede wszyst-
kim efektownym detalem architektonicznym, ich wpływ na
kontrolę wprowadzanego światła do wnętrza budynku jest
znacznie mniejszy niż w przypadku instalacji zewnętrznych.
irygacyjnego, który składa się z poziomo zamontowanych
rur z wodą.
Ostatnia, najbardziej zaawansowana technologicznie
metoda minimalizuje użycie elementów konstrukcyjnych
poprzez wykorzystanie gotowych wkładek systemowych
przypominających piankę ogrodniczą. Rośliny są w nich
zakorzeniane, a następnie mocowane do specjalnie zapro-
jektowanych stelaży. Rozwiązanie to umożliwia podlewa-
nie za pomocą systemów nawadniających.
Zielone fasady stanowią atrakcyjną ozdobę budynku oraz
bardzo dobrze funkcjonują jako elementy zacieniające.
Z uwagi na ich „naturalny” charakter muszą być pielęgno-
wane przez cały okres eksploatacji budynku.
Zastosowanie roślinności elewacyjnej jest dość kosztowne
z powodu wielu aspektów technologicznych, które trzeba
uwzględnić na etapie projektu i wykonawstwa, jednak nie-
zaprzeczalne korzyści ekologiczne oraz niesamowity efekt
wizualny zdecydowanie są warte podjęcia zwiększonych
nakładów finansowych.
Powłoki termotropowe i fotochromatyczne
Dość nietypowymi i mniej popularnymi rozwiązania-
mi są powłoki termotropowe oraz fotochromatyczne.
W inżynierii materiałowej nazywa się je materiałami typu
smart, gdyż wyróżniają się zdolnością do reagowania na
zmiany w otoczeniu pod wpływem określonego impulsu –
w tym przypadku termicznego lub świetlnego. Wówczas
wewnątrz struktury materiału następują konkretne zmiany
fizyczne.
Powłoki termotropowe działają bezpośrednio na wahania
temperatury. W zależności od zewnętrznych warunków
termicznych zmieniają one swoje właściwości optyczne.
Stosowane są w produkcji szkieł budowlanych, których
zdolność reagowania na temperaturę powietrza (zmiana
transparentności lub koloru) przyczynia się do regulacji
dostępu promieniowania słonecznego. Dzięki temu pro-
blem przegrzewania i prześwietlania wnętrz może być roz-
wiązany bez użycia dodatkowych zewnętrznych systemów
zacieniających.
Szkło fotochromowe jest materiałem zmieniającym kolor
na skutek oddziaływania światła, którego przepuszczal-
ność zmniejsza się podczas eksponowania elementu na
ultrafiolet lub krótkofalowe pasmo światła widzialnego. Po
ustaniu impulsu zewnętrznego jego kolor i transparentność
słońce pod kontrolą
7
7.
Schemat działania szkła termotro-
powego; pod wpływem temperatury
zmienia się konfiguracja cząstek
w wewnętrznej strukturze polimeru
termotropowego, po przekroczeniu
temperatury progowej rozciągnięte
łańcuchy zaczynają się grupować
i lokalnie zagęszczać, co powoduje
wizualny efekt zmętnienia i wówczas
przenikanie promieniowania słonecz-
nego do wnętrza ulega ograniczeniu,
il. Katarzyna Zielonko-Jung
Polimer
termotropowy
Zimno
Szyba
Szyba
Szyba
Szyba
Ciepło
Polimer
termotropowy
Promieniowanie słoneczne
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68
Powered by FlippingBook