Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 64

62
abc specjalisty
• ciągły zapis danych, a także wyciągnięcie wniosków z do-
tychczasowych ustawień.
Systemy inteligentne mogą mieć praktyczne zastosowanie
przy określaniu położenia żaluzji zewnętrznych lub paneli
fotowoltaicznych. Dzięki użyciu specjalnych receptorów
wybrane instalacje zacieniające mogą zmieniać kąt obro-
tu zależnie od warunków atmosferycznych, pory dnia,
a także indywidualnych potrzeb użytkowników budynku.
Tego typu rozwiązanie w dużej mierze zwiększa efektyw-
ność projektowanych elementów poprzez maksymalizację
zysków słonecznych oraz minimalizację błędów wyni-
kających ze źle doprowadzonego kąta padania promie-
ni słonecznych. Popularnym zastosowaniem automatyki
w systemach fasadowych jest również kontrolowanie
funkcjonalności rolet zewnętrznych. Dzięki wyposażeniu
w napędy elektryczne można sterować programatorem lub
specjalnymi czujkami, np. oświetlenia, opadów, temperatury.
Współczesny rynek budowlany oferuje dostęp do paneli
fotowoltaicznych o szerokiej gamie kolorystycznej, zróżni-
cowanej transparentności i sprawności wytwarzania energii
elektrycznej. Moduły BIPV nie tylko przyczyniają się do
zmniejszenia poboru prądu z sieci miejskiej, lecz także sta-
nowią atrakcyjne dopełnienie elewacji budynku.
Fasady interaktywne
Tego typu rozwiązania mogą być automatycznie sterowane
za pomocą inteligentnych systemów zarządzania budynkiem.
Umożliwia to optymalizację działań i zwiększenie efektyw-
ności elementów zacieniających. Monitorowanie zastoso-
wanych instalacji z poziomu komputera pozwala na:
• wczesne i łatwe wykrycie odchyleń ich działania i błędów
systemu,
• wygodną konserwację oraz identyfikację ewentualnych
problemów,
warsztat architekta
słońce pod kontrolą
5
5.
Główny budynek Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego na
Powiślu; przy budynku znajdują się
kwitnące krzewy okrywowe i pnącza
porastające jego fasadę,
fot. Shutterstock
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68
Powered by FlippingBook