Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 54

52
abc specjalisty
warsztat architekta
fasady elementowe
Moduły – najczęściej o wysokości kondygnacji – mogą
zawierać jedną dużą szybę zespoloną lub kilka zmontowa-
nych w jeden element z użyciem słupków lub rygli pośred-
nich. Taka technologia realizacji ma wszystkie zalety syste-
mów prefabrykowanych o dużym stopniu integracji, m.in.:
• wykonywanie w warunkach warsztatowych większości
robót wymagających staranności i precyzji, np. połączeń
szyb z ramą z odpowiednim uszczelnieniem, co znacznie
poprawia ich jakość,
• zmniejszenie negatywnego wpływu warunków pogodo-
wych na jakość montażu,
• uproszczenie procesu wbudowania, eliminujące w zasa-
dzie stosowanie zewnętrznych rusztowań elewacyjnych, co
pozytywnie wpływa na BHP robót montażowych,
• skrócenie czasu montażu,
• zmniejszenie ilości odpadów, a przez to zwiększenie
możliwości utrzymania porządku na budowie.
10.
Budynek firmowy Aliplast
w Lublinie z elewacją wykonaną
w systemie MS
11.
Fasada modułowa MS firmy
Aliplast – przekrój przez połą-
czenie modułów i aksonometria;
system w wersji trójszybowej
z widoczną szerokością dwuczę-
ściowych słupków, wynoszącą 75,
a rygli 85 mm.
10
Oczywiście prefabrykacja ma też swoje wady. Firma wyko-
nawcza musi mieć odpowiednio wyposażoną wytwórnię
lub korzystać z usług wyspecjalizowanego podwykonawcy.
Ponadto przed montażem, w ściśle określonych miejscach
(margines błędu jest niewielki) połączenia modułu z kon-
strukcją nośną, należy umieścić odpowiednie konsole.
Przed wyborem rodzaju fasady przeszklonej w zasadzie
każdą inwestycję trzeba skalkulować indywidualnie. Z pew-
nością jednak przy dużych powierzchniach przeszkleń
i mniej skomplikowanych kształtach prefabrykacja w postaci
fasad elementowych staje się bardziej korzystna i opłacalna.
W zasadzie wszyscy producenci fasadowych profili alu-
miniowych oferują systemy elementowe, wyglądem
zewnętrznym nawiązujące do fasad słupowo-ryglowych
lub strukturalnych. Podstawowe informacje o takich roz-
wiązaniach znajdują się w materiałach firmowych m.in. [6].
Jeżeli chodzi o sposób mocowania segmentów, to można
11
Uszczelki przyszybowe i dylatacyjne
wykonane są z EPDM – sztucznego
kauczuku (gumy) o bardzo dobrej
zdolności odwracalnej deformacji
oraz odporności na czynniki che-
miczne i zmiany temperatury.
Możliwe jest również wzmocnienie
profili płaskownikami lub kształtow-
nikami aluminiowymi wsuwanymi
w ich komory [6],
fot. 10, 11. Aliplast
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...68
Powered by FlippingBook